top of page

Föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma
Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgifter om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Även ärenden som anmälts av styrelsen eller föreningsmedlem enligt ovan skall anges i kallelsen. Denna skall utfärdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom postbefordran senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämma. Stämman hålls årligen, vanligen under andra kvartalet i slutet av april.

 

Rösträtt
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Rösträtt har endast den medlem som fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt föreningens stadgar eller enligt lag.

 

Motionsrätt
För att visst ärende, som medlem önskar få behandlat på föreningsstämma, skall kunna anges i kallelse till denna stämma skall ärende enligt stadgarna § 24 vara styrelsen skriftligt tillhanda senast den 31 januari årligen. En brevlåda för inlämning finns vid styrelseexpeditionen i trapphuset vid Västergatan 9. En motion bör innehålla kortfattad redogörelse för den fråga som skall behandlas och avslutas med förslag till åtgärd.

Stämmoprotokoll

Här kan du ladda ner protokoll från tidigare föreningsstämmor.
Du finner årsredovisningarna under egen rubrik.

bottom of page