top of page

Trivselregler

”Mitt tak är en annans golv.”

 

– Nils Ferlin

För Nils Ferlin och många i hans generation var det märkvärdigt detta att folk bodde ovanpå och under varandra. Det var värt en fundering. Idag är vi som bor i flerfamiljshus medveten om att folk bor inte bara över och under utan också vid sidan om. För att förebygga konflikter och skapa förutsättningar för allmän trivsel har vi utarbetat denna information, kombinerad med trivselregler.

 

Allmänt
BRF Körsbäret består av medlemmar i 374 lägenheter, fördelade på tre hus, kallade A-, B- och C-husen. i A-huset finns uppgångarna 1-12, i B-huset uppgångarna 13-18 och i C-huset uppgångarna 19-26. Föreningens verksamhet regleras bl. a. av de lagar som gäller för bostadsrätter samt av stadgar som antagits av föreningsstämman. Den som vill ta del av stadgarna kan läsa och skriva ut dessa genom föreningens hemsida, www.korsbaret.se. Har man inte tillgång till dator så går det bra att kontakta fastighetsförvaltare, Håkan Lindgren, eller fastighetsskötare, Andreas Lindgren (se kontaktuppgifter på föreningens hemsida) eller i entré i trappuppgång. 

 

Styrelse
Styrelsens storlek och hur den utses regleras i föreningens stadgar. Styrelsen väljs av medlemmarna på årsstämman och skall bestå av mellan fem och sju ordinarie ledamöter och högst tre suppleanter. Dessa väljs normalt på två år.  Valet av styrelse förbereds av en valberedning som väljs av årsstämman. Det står dock varje medlem fritt att föreslå kandidater till styrelsen. Styrelsen sammanträder cirka tio gånger per år. Beslut om styrelsens arvodering tas av årsstämman.

Ordning och trivsel
Boendet i Körsbäret regleras av bl.a. avsnittet om ordning och trivsel enligt stadgarna. Där står det bl. a. att Bostadsrättshavare (Brh) är skyldig att rätta sig efter de föreskrifter som föreningen utfärdar i överensstämmelse med ortens sed. Brh skall vidare hålla noggrann tillsyn över att allt vad som åligger honom själv. Detta gäller även av den som hör till hans hushåll eller besöker honom, och av annan som han har inrymt i lägenheten, eller som där utför arbete för hans räkning.

Att sälja

Enligt stadgarna ska köparen av en bostadsrättslägenhet godkännas som medlem i föreningen, av föreningens styrelse. Den formalia som krävs ombesörjs, på uppdrag av styrelsen, av förvaltningen medan själva beslutet tas av styrelsen. Börja därför alltid en försäljning med att kontakta förvaltningen.

Att hyra ut

Enligt stadgarna, är tillfällig andrahandsuthyrning tillåten om avsikten är att senare själv bo i lägenheten och särskilda skäl föreligger. Sådana skäl är bl.a. studier eller tillfälligt arbete på annan ort, provboende tillsammans med person på annan adress. Den som önskar hyra ut i andra hand ska alltid ha styrelsens godkännande innan uthyrning sker. På uppdrag av styrelsen sköter förvaltningen formalia vid andrahandsuthyrning och ansökan skall ske skriftligen.

Inre underhåll

Frågan om lägenheternas inre underhåll behandlas i 26:e paragrafen Bostadsrättslagen (1979:479). Den lyder följande: ”Bostadsrättsinnehavaren, Brh, skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om ej annat bestämts i stadgarna eller av andra eller tredje stycket. Brh svarar ej för reparationer av de stamledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten med vilka föreningen försett lägenheten. Vidare svarar Brh för reparation på grund av brand- eller vattenskada endast om skadan uppkommit genom hans eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. I fråga om brandskada som Brh själv icke vållat gäller vad som sagts nu dock endast om Brh brustit i omsorg och tillsyn som han bort iakttaga. Andra stycket andra punkten äger motsvarande tillämpning, om ohyra förekommer i lägenheten.” Det innebär att Brh svarar för reparationer och underhåll av det som ingår i lägenheten. Den som är osäker om vad som är föreningens respektive Brh:s ansvar hänvisas till hemsidan ”vem ansvarar för vad” eller kan kontakta fastighetsskötaren / förvaltaren för besked. 

 

Garage

BRF Körsbäret är delägare i Garageföreningen som är en samfällighet. Övriga medlemmar i denna är Bygg-Göta och Stena Fastigheter, som äger husen på toppen av Nilssonsberg. Förvaltningen förvaltar Garageföreningens garage och fördelar garageplatser efter turordning. Styrelsen för BRF Körsbäret utser inom sig två ordinarie ledamöter och en personlig suppleant till Garageföreningens styrelse. Boende på Nilssonsberg beviljas inte boendeparkering (d.v.s. tillstånd i form av parkeringskort stå utefter exempelvis Västergatan).

Ingen parkering på gårdarna

De som valt att bo inom Brf Körsbäret har gjort det bl. a för att kunna bo centralt och samtidigt avskilt från trafik. Miljön har ingått som en del i beslutet. Till följd av detta har medlemmarna höga krav på gårdarnas utseende och den upprustning som skett är ett uttryck för detta krav. Av det följer att det ska vara minsta möjliga trafik på gårdarna. Parkering är inte tillåten och det gäller även längre tids ”uppställning” av t ex fordon som tillhör hantverkare eller leverantörer. Fastighetsskötaren anvisar parkering till dem.

I avtalet om parkeringsbevakning (Controlla tel. 031-23 00 00) av garagen ingår även bevakning av parkering på gårdarna och överträdelse beivras. Vägarna är endast avsedda att utnyttjas vid flyttning, samt för färdtjänst och utryckningsfordon. Motorfordonstrafik på gårdarna mellan kl. 22.00 och 06.00 är inte tillåten (gäller inte nyttotrafik). För att vårda gårdarnas trivselvärden, minska bullret samt olycksriskerna för barn och andra gångtrafikanter är det inte heller tillåtet att åka moped och motorcykel på gårdarna.

Tillåtna spiskåpor alternativt kolfilterfläktar

I fastigheterna finns ventilationssystem av typen frånluftssystem och som är avpassat för samtliga lägenheter för utsug från WC, badrum och kök. Systemen är injusterade av fackmän och får inte rubbas av lägenhetsinnehavaren. Därför är det inte tillåtet att montera in privata motordrivna köksfläktar anslutna till fastighetens ventilationssystem. Kontakta alltid fastighetsskötare så att rätt typ av spiskåpa eller kolfilterfläkt monteras in.

Parabolantenner

Föreningen har valt att köpa in en centralanläggning för mottagning av radio och TV. Det innebär att medlemmarna inte får sätta upp egna parabolantenner. Den som önskar komplettera det programutbud som föreningen tillhandahåller kan köpa till kanaler genom fristående leverantörer t.ex. Tele2 eller Telia (fiber).

Djur

Husdjur ska enligt den kommunala ordningsstadgan hållas kopplade inom bostadsområden. Vi ber er respektera det och tänka på att det finns barn och vuxna som är allergiska och rädda för t. ex. hundar och katter. Självklart får inga djur förorena lekplatser, i planteringar eller andra platser inom gårdarna.

Fastighetsservice

Föreningens gemensamma egendom, fastigheterna, de tekniska faciliteterna, gårdarna m.m. sköts dels av förvaltningen, dels av fastighetsskötaren. Kostnaderna för drift och underhåll är en gemensam angelägenhet. Den enskilde medlemmen kan givetvis påverka drift – och underhållskostnaderna genom att spara på vatten, förhindra onödig nedskräpning etc.

Fastighetsskötaren, svarar för den löpande servicen. Fastighetsskötaren nås per telefon 031-41 78 67 vardagar mellan 09.00 och 09.30.  Under annan tid kan meddelanden lämnas på telefonsvarare. Det går även bra att skicka ett mail till adress, andreas@korsbaret.se

Vid brådskande ärenden under annan tid än kontorstid hänvisas till Securitas, tel. 031-80 14 50.

 

Cykelrum

Inom Brf Körsbärets fastigheter finns tre stycken cykelrum. Cykelrummen med ingång från Övre Husargatan och det med ingång från Västergatan 5 kostar 10 kr/mån och är avsedda för cyklar som används dagligen. Cykelrummet med ingång från Brunnsgatan/Västergatan 9 är gratis. Nycklar till dessa kan kvitteras ut hos fastighetsskötaren mot en depositionsavgift. Det är förbjudet att ställa cyklar i trapphus, uppgångar eller andra allmänna utrymmen. Cykelställen på gårdarna är avsedda för samtliga boende på Nilssonsberg, alltså även för boende i Bygg-Götas och Stenas fastigheter.

Barnvagnsrum

Inom fastigheterna finns tre st. barnvagnsrum. Samtliga finns i våningsplan fyra på följande platser: mellan uppgångarna 6 och 7, 16 och 17 samt 23 och 24. I dessa rum ska ingenting annat än barnvagnar och kärror finnas. Barnvagnar och kärror eller leksaker får inte ställas i trapphus, gångar eller i andra allmänna utrymmen.

Tvättstugor

Det finns tvättstugor i alla tre fastigheter. Större maskin för grov-tvätt samt torktumlare finns i uppgång 13 i B-huset.

Genom det av föreningen anlitade städbolaget sker viss städning av tvättstugorna, men var och en ska alltid städa efter sig i tvättstugan, slänga tvättmedelspaket, sopa av golvet och tömma alla filter. Om man kommer till tvättstugan och den är i dåligt skick eller om något är ur funktion så ber vi er att kontakta fastighetsskötaren.

Reparationsbuller

Fastigheterna är byggda av betong, vilket innebär att ljud fortplantar sig långa vägar. Varje år byter ca 40 lägenheter ägare. Många köpare passar på att byta inredning då de flyttar in. Det innebär att många grannar får stå ut med störande buller, ibland under lång tid. Skall större ombyggnad ske skall Ni söka tillstånd av styrelsen för denna åtgärd.

Ansökan skickas till förvaltaren.

Ni som ägare skall se till att nedanstående punkter följs om Ni får godkänt av styrelsen för Era ombyggnadsplaner:

  • Infodrar ett eventuellt bygglov och/eller andra lov från berörda myndigheter för en sådan åtgärd.

  • Utför nödvändiga hållfastighetsberäkningar (kan innebära ex. balkar för avväxling av bärande väggar).

  • Svarar för eventuella skador på fastighetens installationer (ex. vatten, avlopp, el, ventilation och brandskydd).

  • Ser till att arbetet utförs fackmannamässigt.

 

Ni skall också informera grannar om detta arbete både muntligt och skriftligt med ritningsunderlag samt hur lång tid arbetet beräknas ta. Informationen skall spridas till alla boende i uppgångarna både till höger och vänster från där Ni bor.

Det är en fördel om ingreppen kan koncentreras, helst till vardagar mellan kl. 08.00 och 20.00. I den mån någon måste arbeta med störande verksamhet under helger rekommenderar vi att den endast sker under lördagar mellan kl. 10.00 och 17.00.

Innefattar arbetet bilningsarbete i betongstomme skall detta föranmälas till fastighetsexpedition på telefon 031-41 78 67. Bilningsarbete får utföras vardagar mellan kl. 10.00 till 14.00.

Vid extrema bilningsarbeten skall hörselskydd delas ut till omkringboende!

Denna regel har tillkommit på förekommen anledning då bilningsljud i intill liggande lägenheter kan överstiga de bullergränser som är tillåtna i bostäder, och dessa ljud kan vara skadliga att vistas i. Om detta inte följs kan Miljö & Hälsa Göteborgs kommun komma att stoppa arbetet.

För Din egen juridiska säkerhet kan en syn i grannlägenheter före arbetets start vara en bra trygghet. Detta om klagomål om nyuppkomna sprickbildningar i grannlägenheter m.m. uppstår. Anlita gärna en extern besiktningsman för detta arbete.

Berör Er ombyggnad fastigheten skall Ni vara medveten om att då Bostadsrättsföreningen kommer att utföra nödvändigt underhåll skall Ni demontera eventuell ombyggnad utan kostnad för föreningen, så att underhållet kan utföras. Om föreningens åtgärder skulle skada Ert ytskikt, t.ex. kakel i bad, så ersätts Ni endast till ”normal” standard.

Föreningen står för ny brunn i samband med renovering av badrum. Brunnen som är lågbyggd kan hämtas hos fastighetsskötaren.

Meddela grannen under innan bilning sker då risk för genombilning är mycket stor.

Eventuellt bör Ni skydda taket i underliggande lägenhet innan bilning sker för att förhindra att betong faller ner och skadar inventarier.

Andra ljudstörningar

Ett flerbostadshus är ett litet samhälle där du måste respektera övriga hyresgäster. Troligtvis har du grannar både över, under och på sidan av dig. Att bo så kräver en hel del, både hänsyn och tolerans. Tyvärr kan man inte räkna med att det är helt tyst i ett hus där många människor lever och bor. Tv-apparater kan höras, vattenledningar brusar och småbarn låter. Vissa ljud får man helt enkelt lära sig att leva med.

Tänk på att inte föra höga ljud före kl. 08:00 och efter kl. 22:00. Som vi skrev ovan är betongväggarna i husen tyvärr ledande och därför är det extra viktigt att vi tar hänsyn till varandra. Exempel på ljud som kan störa grannar nattetid är tvättmaskiner i lägenheterna, överdrivet hög volym på radio- och TV- apparater, dammsugning och när vi slänger skräp i sopnedkastet (kom ihåg att alltid förpacka soporna ordentligt och att glas absolut inte får kastas ner i sopnedkastet).

Tala med grannen

Ibland kan det bli för mycket höga ljud och störningar. Att grannar stör beror oftast på obetänksamhet och därför rekommenderar vi att du försöker prata med din granne. Oftast ger det snabbast och bäst resultat. Hjälper inte det, eller om du av någon anledning inte kan eller vill ringa på hos grannen, så kontakta fastighetsskötaren eller någon i styrelsen dagen efter. Om du inte klarar av oljudet så kan man kontakta Securitas Störningsjour som Brf Körsbäret har ett avtal med. De gör utryckningar mellan kl. 22:00 och 06:00. Om det enligt Securitas rapport har förekommit en störning kommer hyresgästen som orsakat denna att debiteras kostnaden på ca 1 500 kr. Om det i Securitas rapport inte framkommer att det har varit någon störning kommer den som gjorde anmälan att debiteras kostnaden.

Grillning utomhus

Att grilla utomhus är typiskt sommartecken. Vid fontänen finns en grill som är särskilt anordnad för detta ändamål. Grillning på balkong eller takterrass får ske med sunt förnuft. Os från grillning uppskattas inte av alla, oavsett om det sker med el-, kol- eller gasgrill. Respektera därför om grannen ber er upphöra.

Kärnan

Inom Brf Körsbäret finns en fritidslokal som ligger i uppgången Västergatan 9. Denna lokal kan medlemmarna i föreningen hyra för privata fester och aktiviteter.

För mer information, se Styrelsen Brf Körsbäret 19-21, under rubriken lokaler.

STYRELSEN BRF KÖRSBÄRET 19-21

bottom of page